Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie (ďalej len „RSvB") rozhoduje majetkové spory medzi v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní a zákonom č. 335/2014 Z. z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Názov, sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa:
Asociácia pre rozhodcovské konanie, IČO: 45744564, sídlo: Ventúrska 14, Bratislava, PSČ: 811 01

Názov stáleho rozhodcovského súdu: , telefonický kontakt:
Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie

Sídlo, adresa na doručovanie:
Ventúrska 14, Bratislava, PSČ: 811 01

Adresa na podávanie žalôb a iných podaní v elektronickej podobe:
podatelna@rsvb.sk

Telefonický kontakt:
mobil: +421 948 803 002
pevná linka: + 421 220 780 302

Podateľňa RSvB otvorená v čase:
Pracovné dni 10.00 hod. - 15.00 hod.

Rozhodcovský súd je zapísaný v zozname vedenom ministerstvom pod číslom:
007

Zoznam členov predsedníctva:
JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., predseda
Mgr. Viktória Jančoková, člen predsedníctva
Mgr. Andrej Gundel, člen predsedníctva

V súčasnosti nie je rozhodcovský súd členom žiadnych nadnárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Stály rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať všetky druhy spotrebiteľských sporov.

Stály rozhodcovský súd je zapísaný v Zozname stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Jazyk, v ktorom je možné viesť spotrebiteľské rozhodcovské konanie a podať žalobu na stály rozhodcovský súd:
slovenskýRozhodcovský súd v Bratislave
Ventúrska 14, Bratislava
PSČ: 811 01
(rozhodcovská sieň a kancelária predsedu)

Telefon:   +421 948 803 002
E-mail:martin.kulhanek@rsvb.sk
Každý prvý piatok v mesiaci sa konajú bezplatné semináre o praktickom využití rozhodcovského konania.


Profil    |   Štatút RSvB    |   Rokovací poriadok    |   Informácie pre spotrebiteľov   |   Zoznam rozhodcov   |   Predpisy a správa o činnosti   |   Rozhodcovská doložka